Privacyreglement

Afvallen Zonder Dieet.NU is als programma onderdeel van Vitale Waarden, gevestigd aan de Stationssingel 120d, 5371 BB in Ravenstein (KvK nr. 57630615) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.

 

Contactgegevens:
Afvallen Zonder Dieet.NU, o.v. Vitale Waarden, Stationssingel 120d, 5371 BB Ravenstein.
tel: 06 – 29371408
e-mail: info@afvallenzonder.website-bekijken.nl of info@vitalewaarden.nl

Websites:  www.afvallenzonder.website-bekijken.nl  of  www.vitalewaarden.nl

Eleonoor de Boevère is functionaris gegevensbescherming van Vitale Waarden. Zij is te bereiken via info@vitalewaarden.nl

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden rechten voor betrokkene en verplichtingen voor verwerker / verantwoordelijke / beheerder alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. Dit reglement betreft de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Vitale Waarden:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons verstrekken.


Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer (alleen indien noodzakelijk)
Geboortedatum (alleen indien noodzakelijk)
BSN-nummer (alleen indien noodzakelijk)

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
BSN Nummer en Geboortedatum: indien noodzakelijk voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering, verwerkt Vitale Waarden het BSN-nummer en de geboortedatum.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van betalingen
  • het verzenden van mailings (indien hier expliciet toestemming voor is gegeven)
  • om te kunnen bellen of mailen indien nodig en/ of gewenst
  • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • om te informeren over wijzigingen t.a.v. diensten
  • voor financiële administratie, facturering en rapportages
  • voor verwerking van persoonsgegevens, wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens t.b.v. belastingaangifte

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van gegevens, dan zullen wij iemand eerst informeren en expliciet om  toestemming vragen. De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar (cf. belasting wetgeving; in overeenkomst en facturering)
Adres: 7 jaar (cf. belasting wetgeving; in overeenkomst en facturering)
Rekeningnummer: 7 jaar (cf. belasting wetgeving; in overeenkomst en facturering)
Gegevens cliëntdossier: 15 jaar (wettelijk verplichte termijn)

 

Beveiliging en bescherming van gegevens:
Verstrekte gegevens via de websites worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige)  SSL-verbinding, zodat buitenstaanders deze data niet kunnen onderscheppen. Na ontvangst worden gegevens overgezet naar een met SSL beveiligde server. Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Bij een vermoeden dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@afvallenzonder.website-bekijken.nl of info@vitalewaarden.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant / cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld iemands voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gebruik website:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden spant zich in voor een veilige omgeving voor haar gebruikers en besteedt onderdelen m.b.t. betalingen uit aan gespecialiseerde partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding.
Bezoekers vrijwaren Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden voor enige schade die ontstaat t.g.v. een slecht beveiligde verbinding bij de bezoeker zelf. De websites van Vitale Waarden zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten SSL-verbinding.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waar wij over beschikken in een computerbestand, naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@afvallenzonder.website-bekijken.nl of info@vitalewaarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 weken,  op je verzoek.

 

Hoe Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden persoonsgegevens beveiligt:
Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand het idee heeft dat zijn gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dient hij contact op te nemen via info@afvallenzonder.website-bekijken.nl of info@vitalewaarden.nl.

Bij een onwenselijke situatie met het risico op datalekken, zal Afvallen Zonder Dieet.NU / Vitale Waarden adequaat handelen: het probleem verhelpen en personen in de database op de hoogte stellen, zodat hun gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

 

Nieuwsbrieven en overige mailings
Betrokkenen ontvangen uitsluitend periodieke waardevolle informatie als zij zich actief hiervoor hebben aangemeld. Zodra iemand zich heeft aangemeld wordt zijn e-mailadres, tezamen met zijn naam en de datum van registratie, opgeslagen in een beveiligde omgeving.
Betrokkenen kunnen zich via iedere mailing automatisch afmelden via de afmeldlink. Afmelding kan op ieder moment en zonder opgaaf van reden.

 

Klachten en vragen
Een klant / cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Vitale Waarden bovengenoemde niet naleeft. Voor vragen t.a.v. dit reglement, kun je contact opnemen via info@afvallenzonder.website-bekijken.nl of info@vitalewaarden.nl