ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1   Definities en begrippen

 

1.1   Vitale Waarden: opdrachtnemer, die een opdracht in het belang van haar klant/cliënt uitvoert. Vitale Waarden verleent diensten: coaching, trainingen en behandelingen, en levert producten, workshops en cursussen voor particulieren en bedrijven.
De diensten van Vitale Waarden vallen onder Vitaliteit, Gezondheid, Leefstijl, Geluk en Spiritualiteit.
Vitale Waarden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57630615.

1.2   Afvallen zonder Dieet.NU: coach-/ behandelprogramma dat onderdeel is van Vitale Waarden. Alle genoemde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden waarin Vitale Waarden als opdrachtnemer/ dienstverlener wordt genoemd, zijn daarmee tevens van toepassing op Afvallen zonder Dieet.NU.

1.3   Website(s): de websites die toebehoren aan Vitale Waarden, waar diensten op aangeboden worden en contact gelegd kan worden; https://vitalewaarden.nl en https://AfvallenzonderDieet.NU

1.4   E-mail (adressen): de e-mailadressen die toebehoren aan Vitale Waarden, waarmee contact wordt aangegaan en onderhouden; info@ vitalewaarden.nl en  info@afvallenzonder.website-bekijken.nl

1.5   Klant of cliënt: persoon ten behoeve van wie Vitale Waarden haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant/cliënt kunnen dezelfde zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn.

1.6   Opdrachtgever: een particulier, beroepsuitoefenaar of instantie (dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s)), die een opdracht aan Vitale Waarden heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Vitale Waarden zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Vitale Waarden.

1.7   Opdracht: ten gunste van de klant/cliënt ontwikkelen en/of leveren van diensten, waaronder consulten, sessies, coachtrajecten, trainingen, producten, workshops of cursussen.

1.8   Overeenkomst: de aanvaarding van de opdracht van de klant/ cliënt door Vitale Waarden.

1.9   Bezoeker: iemand die als particulier of vanuit zijn beroep of functie de website van Vitale Waarden of Afvallen zonder Dieet.NU bezoekt.

1.10   Derden: in voorkomende gevallen en voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening, kan Vitale Waarden haar diensten mede met behulp van ingeschakelde derden leveren.

1.11   Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.12   Partijen: de aanduiding van klant/ cliënt, opdrachtgever en Vitale Waarden gezamenlijk.

 


Artikel 2   Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 

2.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen alle opdrachtgevers en Vitale Waarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en diensten verricht door en overeengekomen met Vitale Waarden.

2.2   Alle opdrachten worden uitgevoerd onder deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Vitale Waarden schriftelijk is bevestigd.

2.3  Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij door Vitale Waarden schriftelijk is bevestigd.

 2.4  Klant/ cliënt en/of opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een opdracht wordt gegeven aan Vitale Waarden van welke aard ook.

2.5   Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.6   Vitale Waarden behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

 

Artikel 3   Opdrachtverlening en offertes

3.1   Alle door Vitale Waarden opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

3.2   De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

3.3   Offertes van Vitale Waarden zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht door Vitale Waarden.

3.4   Wanneer door de opdrachtgever verstrekte informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn (geweest), behoudt Vitale Waarden zich het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom voor te leveren diensten eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.5   Een samengestelde prijsopgave verplicht Vitale Waarden niet tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.6   Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst zoals uitgebracht door Vitale Waarden, dan wel door het schriftelijk, online via de website en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal verstuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.7   Het ontbreken van accordering van de door Vitale Waarden uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Vitale Waarden, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening is gestart.

 

Artikel 4   Tussentijdse wijziging of annulering opdracht

4.1   Indien de opdracht, om redenen die niet aan Vitale Waarden toe te rekenen zijn, door de opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip, of de opdrachtgever geeft van tevoren een opdracht tot annulering van de opdracht, dan zijn hieronder genoemde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

4.2   Annulering van een opdracht voor individuele consulten of sessies dient 48 uur voor het afgesproken tijdstip per e-mail onder de volgende geldende voorwaarden te geschieden: Tot 48 uur voor aanvang is opdrachtgever geen kosten verschuldigd; binnen 48 uur voor aanvang is opdrachtgever 50% van het bedrag verschuldigd; binnen 24 uur voor aanvang is opdrachtgever 100% van het bedrag verschuldigd.

4.3   Indien een opdracht (afspraak) op verzoek van een opdrachtgever wordt verschoven gelden de volgende voorwaarden: Bij een verzoek tot 48 uur voor aanvang zijn er geen kosten; binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag en binnen 24 uur voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd;

4.4   Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Vitale Waarden gerechtigd de betreffende opdracht in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

4.5   Vitale Waarden is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande opdracht (afspraak) te wijzigen wat betreft tijdstip. Zij zal dit eveneens uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken.

4.6   Annulering van een opdracht voor coachtrajecten, workshops, programma’s, trainingen of cursussen dient door opdrachtgever per e-mail  onder de volgende geldende voorwaarden te geschieden:
– tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht wordt door Vitale Waarden 80% van de betaling gerestitueerd aan opdrachtgever;
– tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de betaling gerestitueerd aan opdrachtgever;
– na één week voor aanvang van de opdracht wordt Vitale Waarden geen bedrag meer aan opdrachtgever gerestitueerd.

4.7   Indien de cliënt / klant / opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, geldt dit boven de annuleringsvoorwaarden zoals hier genoemd. Hiervoor geldt echter een uitzondering, wanneer de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd conform het herroepingsrecht. Zie hiervoor artikel 13.

4.8   Vitale waarden is gerechtigd een reeds geplande workshop, training of cursus te annuleren wanneer zich niet meer dan vier deelnemers hebben ingeschreven. Vitale Waarden zal bij annulering het volledige bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

4.9   De kosten voor coachings strippenkaarten worden niet gerestitueerd.

4.10   Vervanging door een andere persoon voor de opdracht, geregeld door de opdrachtgever, wordt niet als annulering beschouwd. Eventuele vervanging geschiedt in goed onderling overleg.

4.11   Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, kunnen aan opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

4.12   Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Vitale Waarden niet, mits Vitale Waarden dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan opdrachtgever.

4.13   Door het plaatsen van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

 

Artikel 5   Inspanningsverplichting en uitvoering opdracht

5.1     Vitale Waarden zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Aangezien het om een inspanningsverplichting gaat en het welslagen van een dienst in hoge mate afhangt van de inspanning van de klant/ cliënt,  kan Vitale Waarden nooit garant staan voor het succes en het welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

5.2     Uitvoering van een opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst van het door opdrachtgever verschuldigde totaalbedrag of eerste termijn bedrag op de bankrekening van Vitale Waarden.

 

Artikel 6   Verplichtingen opdrachtgever

6.1     Indien een klant / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een open cursus of training, kan zijn plaats ingenomen worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Vitale Waarden. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

6.2     De klant/ cliënt spant zich in om, conform coaching, training en advisering van Vitale Waarden, zoveel mogelijk waarde uit geleverde diensten te halen. Gegeven de maximale inspanningsverplichting van Vitale Waarden, draagt opdrachtgever hiervoor zelf verantwoordelijkheid. Vitale Waarden kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele ontbreken van gewenste of verwachte resultaten. Wel zullen partijen – indien nodig en gewenst – dit eventuele gemis evalueren, met als doel het eindresultaat alsnog om te buigen in de gewenste richting. Een eventuele extra inspanning wordt, met wederzijdse goedkeuring, als nieuwe opdracht ingezet.

6.3      De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie die Vitale          Waarden nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

6.4     Het betrekken van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitale Waarden.

 

Artikel 7   Geheimhouding

 7.1     Vitale Waarden is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar klant/ cliënt is bekend geworden. Vitale Waarden houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van haar klant/ cliënt uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

7.2     Gegevens van de klant/ cliënt zullen niet, tenzij na zijn schriftelijke toestemming of tenzij daar zwaarwegende juridische redenen aan ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

7.3     Partijen zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8   Disclaimer websites, platforms en privacy

8.1      Op de websites en platforms van Vitale Waarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing: bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en platformen en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie, akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden.

8.2      Ondanks dat Vitale Waarden alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar websites en platforms en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan zij niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie.

8.3    Vitale Waarden kan niet garanderen dat haar websites en platforms foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van deze websites of platforms zodanig dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

8.4    Op de websites en platforms van Vitale Waarden kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie wordt door Vitale Waarden niet grondig beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Zij wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.

8.5   Vitale Waarden behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitale Waarden, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

8.6   Hyperlinks naar de websites van Vitale Waarden zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitale Waarden. Indien klant/ cliënt of bezoeker berichten per e-mail aan Vitale Waarden verzenden, wordt door hen het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Vitale Waarden aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website wat betreft:
a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website, b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Vitale Waarden of aan de klant / cliënt wordt gezonden, d) het verlies van gegevens e)  downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld, f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website g) schade ten gevolge van het gebruik of uitvoering van de informatie op  haar website.

8.7  Vitale Waarden behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website (inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

8.8  Alle door Vitale Waarden verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door (mogelijke) klant / cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Vitale Waarden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

8.9   Vitale Waarden behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.10   Indien een klant/ cliënt of bezoeker de website van Vitale Waarden bezoekt kan Vitale Waarden de gegevens verwerken. Vitale Waarden waarborgt en respecteert de privacy van haar websitebezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.11  Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de website.

 

Artikel 9   Tarieven, kosten en prijzen

9.1      In de offerte van Vitale Waarden staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Vitale Waarden voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2    De prijzen in de offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven. Prijzen zijn exclusief eventueel te maken overige kosten zoals reiskosten, tenzij anders is aangegeven. Eventueel te maken extra kosten zullen te allen tijde besproken worden met de klant of opdrachtgever.

 

Artikel 10   Facturering, betaling en betalingsvoorwaarden

10.1   Betaling van een coachtraject, coachstrippenkaart, programma of e-learning dient direct online bij boeking te geschieden. Betaling kan ineens, waarbij het volledige bedrag wordt betaald, of in termijnen voldaan worden. Betaling in termijnen geschiedt via automatische incasso op vooraf aangegeven data. Indien een betaling niet kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door onvoldoende saldo) dan wordt de klant/opdrachtgever geacht dit bedrag zelf over te boeken binnen 7 dagen. Indien de klant/ opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot betaling van deze deelfactuur, dan is Vitale Waarden gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. Daarnaast is Vitale Waarden gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

10.2   Betaling van een Leefstijl- en Voedingsanalyse, workshop, opstelling of adviesgesprek kan alleen ineens geschieden. Voor overige diensten (niet genoemd in 10.1) en losse sessies ontvangt de klant/ cliënt een factuur. Deze dient vooraf, en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders bepaald of afgesproken.

10.3   Wanneer de klant/ cliënt de betaling verricht na ontvangst van een factuur en hij een gedeelte door zijn verzekering vergoed krijgt, zal Vitale Waarden een kwitantie per mail verstrekken, die de klant/ cliënt bij zijn verzekering kan indienen.

10.4   Na betaling van een coachtraject, programma of andere dienst wordt deze per e-mail aan de klant/ cliënt / opdrachtgever bevestigd. Zolang het geld niet op de bankrekening van Vitale Waarden is bijgeschreven, is de opdracht niet definitief. In geval van facturering geldt: Vitale Waarden reserveert een plek, maar zal deze plek alleen kunnen garanderen wanneer het factuurbedrag op haar bankrekening is bijgeschreven. Wanneer de datum waarop de factuur betaald moet zijn minder dan 14 dagen van de start van de opdracht verwijderd is, dan geldt dat het factuurbedrag tenminste één dag voor de startdatum van de opdracht op de bankrekening van Vitale Waarden moet staan.

10.5   Wanneer na verstrijken van 14 dagen na verzending van de (voorlopige) bevestiging door Vitale Waarden de klant/ cliënt / opdrachtgever nog niet heeft betaald, is deze definitief in verzuim. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van de termijn van 7 dagen bij een eigen overboeking na een mislukte incasso van een deelbetaling. Vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag is hij de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door Vitale Waarden worden opgeschort, zonder dat Vitale Waarden dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Daarbij is Vitale Waarden gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

10.6  Alle door Vitale Waarden te maken kosten die verband houden met het verzuim en/of tekortschieten door de klant/ opdrachtgever van de op hem rustende verplichtingen (incasso- en andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), komen voor rekening van de klant/ opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

10.7   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant/ opdrachtgever zullen de vorderingen van Vitale Waarden en de verplichtingen van de klant/ opdrachtgever jegens Vitale Waarden onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.8   Door de klant / cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.

 

Artikel 11   Duur en afsluiting van de opdracht

11.1   De duur van de opdracht hangt af van het soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Hierin wordt (een inschatting van) de duur van de opdracht genoemd en/of van het aantal te houden sessies.

11.2   Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren, begeleiding en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

Artikel 12   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1   Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

12.2   Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft Vitale Waarden evengoed recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

 

Artikel 13   Herroepingsrecht consument

13.1   Bij het sluiten van een overeenkomst via internet of telefonisch heeft de cliënt / klant / opdrachtgever die handelt in de hoedanigheid van consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

13.2  Tijdens de bedenktijd zal de cliënt / klant zorgvuldig omgaan met eventueel toegezonden producten en de verpakking. Indien de client / klant van het recht van herroeping gebruik maakt, zullen de eventueel geleverde producten met alle toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Vitale Waarden worden geretourneerd, conform de door Vitale Waarden verstrekte instructies.

13.3  Indien de klant / opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, wordt het eventueel reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald. Vitale Waarden zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, restitueren. Ten hoogste de kosten van eventuele terugzending van producten komen voor rekening van de cliënt / klant / opdrachtgever.

13.4   Indien de klant / opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is hij aan Vitale Waarden een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Vitale Waarden is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

13.5  Uitsluiting van het recht op herroeping geldt voor diensten indien met de uitvoering daarvan is begonnen tijdens de bedenktijd met toestemming van de cliënt / opdrachtgever.

13.6  De cliënt / opdrachtgever verliest per definitie zijn herroepingsrecht zodra Vitale Waarden de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

13.7   Vitale Waarden sluit het recht op herroeping van de cliënt / opdrachtgever uit indien zij dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 14   Overschrijding van de datum van uitvoering

14.1   De met Vitale Waarden overeengekomen tijdstippen zijn door de cliënt / klant niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

14.2   Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (waaronder ziekte, de onmogelijkheid van vervanging door een andere trainer of coach/ behandelaar, (te) late aankomst van behandelaars en/of trainers wegens file,  onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van diensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen aan Vitale Waarden door derden en andere onvoorziene omstandigheden) ontslaan Vitale Waarden van het nakomen van de overeengekomen datum van uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de cliënt / klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade of rente kan doen gelden.

 

Artikel 15   Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

15.1   Vitale Waarden is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Vitale Waarden.

15.2   Vitale Waarden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de cliënt /klant of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

15.3   Vitale Waarden is nimmer aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die aan de cliënt / klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Vitale Waarden geleverde diensten.

15.4   Vitale Waarden is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of de uitkomst van de door haar geleverde diensten; op haar rust slechts een inspanningsverplichting. Zie tevens artikel 5.

15.5   Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Vitale Waarden niet; met name zal Vitale Waarden in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

15.6   De cliënt / klant zal nimmer op grond van gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

15.7   Vitale Waarden heeft geen medische bevoegdheid en stelt daarom geen diagnose, schrijft geen medicijnen voor, doet geen uitspraak over een gestelde diagnose of over medicijnvoorschriften van een (huis)arts en geeft geen geneeskundige garanties af.

15.8   Vitale Waarden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van informatie op haar website of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de ingezette behandeling van de cliënt door een arts.

15.9   Vitale Waarden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (letsel) schade, medische complicaties of gevolgschade, die zich ten tijde, dan wel na uitvoering van haar dienstverlening aan de cliënt / klant, voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Vitale Waarden. En alleen in het geval van een zwaarwegende, toerekenbare tekortkoming zal  de aansprakelijkheid van Vitale Waarden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zich beperken tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

15.10   Vitale Waarden is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt / klant door Vitale Waarden mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

15.11 De cliënt / klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor zij Vitale Waarden aansprakelijk wil stellen.
15.12  Diensten kunnen worden verricht door Vitale Waarden of door coaches, trainers of behandelaars die niet in dienst zijn van Vitale Waarden en zijn voor rekening en risico van de cliënt / klant. Vitale Waarden draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade, medische complicaties en/ of gevolgschade bij de cliënt / klant door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde trainers of behandelaars.

 

Artikel 16   Intellectueel eigendom / auteursrecht

16.1   Methodes, methodieken, technieken, modellen, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Vitale Waarden voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Vitale Waarden. Hetzelfde geldt voor door Vitale Waarden uitgebrachte persoonlijke rapportages. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Vitale Waarden. Op alle door Vitale Waarden ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

Artikel 17   Voorwaarden Strippenkaart

17.1   Een Strippenkaart bestaat uit zes individuele coachsessies. Een Strippenkaart is onbeperkt geldig vanaf het moment van aankoop. De Strippenkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld, noch kunnen resterende sessies financieel worden gecompenseerd.

17.2  De (deel)betaling van de strippenkaart dient te zijn voldaan en tenminste voor aanvang van de eerste sessie, anders kan niet met de eerste sessie worden aangevangen. Zie hiervoor ook artikel 10.

17.3  De Strippenkaart kan ingezet worden t.b.v. individuele coachconsulten of een coachtraject. Wanneer niet alle zes sessies opgebruikt worden binnen het coachtraject mag de Strippenkaart ook gebruikt worden door een naaste (gezinslid, partner, vriend of vriendin).

17.4   Op de Strippenkaart zijn de Algemene Voorwaarden van Vitale Waarden van toepassing.

 

Artikel 18   Voorwaarden Cadeaubon

18.1   Een Cadeaubon dient bij Vitale Waarden online en ineens te worden betaald. De op karton gedrukte Cadeaubon wordt vervolgens per post aan de aanvrager toegestuurd.

18.2   Een Cadeaubon kan alleen voor diensten worden ingewisseld bij Vitale Waarden en is onbeperkt geldig. De Cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

18.3 Een cadeaubon van Vitale Waarden is en blijft eigendom van Vitale Waarden. Het is derhalve verboden de Cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

18.4 De aanschaf van een Cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

18.5 Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van Vitale Waarden van toepassing.

 

Artikel 19   Bijzondere bepalingen

19.1   Vitale Waarden behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of training van deelname uit te sluiten, die door hun hun gedrag of anderszins het normale verloop ervan verstoren of anderszins belemmeren. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de cliënt/ klant/ opdrachtgever en laat onverlet zijn verplichting tot betaling van het volledige bedrag van de workshop of training aan Vitale Waarden.

19.2   Voor alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Vitale Waarden. Daarbij is het Nederlandse recht van toepassing.

19.3   In geval van geschillen doet een bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.